Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
Szkoły Celne w Ełku
Radni Powiatu Ełckiego przyjęli „Program Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z sektorem pozarządowym w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009”. Podstawą współpracy są ustawowe zadania własne samorządu powiatowego w Ełku, zadania wynikające z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego, a także zadania dotyczące promocji powiatu.

Organizacje pozarządowe mają możliwość otrzymania dotacji na realizację zaproponowanych przez siebie projektów. Na realizację zadań powiatu w budżecie na rok 2009 zaplanowano następujące kwoty:

1. Upowszechnianie turystyki - 18.600 zł;
2. Oświata i wychowanie - 42.500 zł;
3 .Ochrona i promocja zdrowia - 16.000 zł;
4. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 11.000 zł;
5. Polityka społeczna - 81.500 zł;
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 72.000 zł;
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 117.500 zł.

W roku 2009 zostanie utworzone na terenie Powiatu Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Prowadzone ono będzie przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Ełku przez jedną z powiatowych organizacji pozarządowych lub kilka działających w partnerstwie, wyłonionych na drodze otwartego konkursu ofert. W COP organizacje pozarządowe będą mogły nieodpłatnie uzyskać pomoc m.in. przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych i innych, wniosków rejestracyjnych do KRS, wniosków o granty składane do różnych instytucji.

W celu umożliwienia pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na projekty służące realizacji zadań Powiatu Ełckiego, współfinansowane ze środków pozalokalnych, samorząd powiatowy wydzielił w budżecie kwotę na tzw. wkład własny dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Możliwość aplikowania odbywa się przez złożenie oferty w otwartym konkursie ofert, w której organizacja określa rolę, zadania i rodzaj kosztów proponowanych do pokrycia przez samorząd powiatowy oraz załącza kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej. Komisja grantowa ocenia ofertę i przekazuje opinię Zarządowi. Po akceptacji przez Zarząd organizacja uzyskuje pisemną promesę, będącą zapewnieniem o zabezpieczeniu środków z budżetu samorządu powiatowego jako wkład do projektu. Przyznana dotacja może pokrywać nawet do 100% wymaganego przez instytucję grantodawczą wkładu własnego, w zależności od oceny Komisji Grantowej, która bierze pod uwagę szczególną korzyść realizacji projektu na terenie Powiatu Ełckiego.

O rozpoczęciu naboru wniosków do Konkursu Ofert 2009 Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.

Powiat Ełk
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego