Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 18 września 2019 roku, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Recesja gospodarcza dotknęła szczególnie sektor motoryzacyjny i budowlany. Samorząd miasta podjął szereg działań mających na celu minimalizację skutków kryzysu oraz pomoc ełckim firmom.
Główne problemy ełckich firm to drastycznie zmniejszające się zamówienia, anulowane lub zawieszane kontrakty z dotychczasowymi partnerami. W związku z brakiem produkcji lub jej ograniczeniem pojawiło się zagrożenie redukcji zatrudnienia. Zarządy firm próbują stosować instrumenty przewidziane w kodeksie pracy, które nie powodują utraty zatrudnienia, np. udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych, organizowanie przestojów produkcji. Sytuacja taka jednak nie może utrzymywać się przez dłuższy czas, ponieważ po stronie pracodawcy generowane są koszty osobowe, które pokrywane są z przychodów pochodzących od zleceniodawców.

Chcąc przeciwdziałać recesji gospodarczej w skali lokalnej, samorząd Miasta Ełku przyjął na rok 2009 wysoki 35 % wskaźnik wydatków na inwestycję. Środki budżetowe zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia budowlane i drogowe. Tego typu działania spowodują utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy u dotychczasowych przedsiębiorców i są w stanie stymulować rozwój gospodarczy w lokalnej skali.

Na ten rok miasto założyło też realizację szeregu inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dlatego zasadnym jest, by Sejm, Senat oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak najszybciej przygotowały, przyjęły i wdrożyły odpowiednie akty prawne, jak również uprościły procedury pozyskiwania środków europejskich.

Prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz zwrócił się z prośbą do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa o pomoc oraz prowadzenie działań lobbingowych w Radzie Ministrów i Parlamencie w zakresie przeciwdziałania skutkom recesji gospodarczej.

W grudniu ubiegłego i styczniu tego roku prezydent Tomasz Andrukiewicz spotkał się z prezesami ełckich firm branży motoryzacyjnej i rozmawiał o trudnościach, z jakimi się borykają. W Ełku istnieją dwa duże zakłady (powiązane właścicielem, którym jest Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie): Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. oraz Sungsan Sp. z o.o.

Samorząd Miasta Ełku ma ograniczone możliwości pomocy firmom z branży motoryzacyjnej, niemniej jednak miasto wyraziło wstępną deklarację - jeśli zajdzie taka potrzeba - poręczenia kredytu na określonych warunkach Zakładowi Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. w sytuacji braku środków na wypłatę wynagrodzeń.

Dzięki staraniom prezydenta Ełku Wojewoda Warmińsko-Mazurski spotkał się z prezesem Zarządu FSO na Żeraniu oraz Prezesem ZEM Sp. z o.o. Ełku. W wyniku spotkania pojawiła się szansa uzyskania konkretnej pomocy dla ełckiego zakładu.

Na zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego prezydent Tomasz Andrukiewicz uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie. Posiedzenie odbyło się 19 stycznia i jednym z poruszanych tematów były problemy branży motoryzacyjnej w Ełku. Prezydent przedstawił szczegółowo aktualną sytuację i trudności ełckich zakładów.

W piątek (6 lutego) do Ełku przyjedzie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który spotka się przedsiębiorcami z terenu powiatu ełckiego. Spotkanie, będzie poświęcone analizie sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i problemów pracodawców.

Pod koniec lutego odbędzie się posiedzenie Rady Przedsiębiorczości działającej przy prezydencie miasta Ełku. Tematem spotkania będzie recesja gospodarcza, a także możliwości działania samorządu na rzecz pomocy przedsiębiorcom.

UM Ełk
Copyright © 2005-2019 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego