Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku

Radni miejscy podczas wtorkowej sesji (24.03.2009 r.) przyjęli wniosek dotyczący zmiany granic administracyjnych Miasta Ełku i Gminy Ełk. Wniosek za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego trafi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Obszar, o który stara się teraz miasto to ponad 800 ha, który w większości należy do Skarbu Państwa, a zarządza nim Agencja Nieruchomości Rolnych. Są to tereny w większości niezamieszkałe, a znajdujące się na nim grunty są najniższej V i VI klasy rolnej.

Nowe tereny są konieczne pod potrzeby rozwojowe budownictwa mieszkaniowego, powstawania nowych firm, dających miejsca pracy ełczanom i mieszkańcom gminy, jak również do pełnienia funkcji rekreacyjno-sportowych. Obecna rezerwa, jaką dysponuje miasto, to ponad 200 ha gruntów, z których ponad 120 ha zajmują bagna, ogródki działkowe, a jedynie obszar 29 ha Techno-Parku, który jest uzbrajany za pieniądze z UE i z budżetu miasta, a także kilka hektarów na terenie powojskowym nadają się pod potrzeby budownictwa i rozwoju firm oraz tereny prywatne.

Do końca marca wniosek w sprawie zmiany granic musi trafić do wojewody warmińsko-mazurskiego, który ma miesiąc na przedstawienie swojej opinii. Na początku kwietnia do wniosku załączona zostanie również opinia z konsultacji prowadzonych na obszarze gminy wiejskiej Ełk. Następnie dokument trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które również opiniuje wniosek samorządu i przedstawi go Radzie Ministrów. Ta ma czas na podjęcie decyzji do 31 lipca.

Należy przypomnieć, iż podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami Ełku, które prowadzone były w okresie od 10 grudnia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r., ełczanie opowiedzieli się za zmianą granic miasta. Niemal 82 % głosujących opowiedziało się za poszerzeniem granic Ełku. W konsultacjach wzięły udział 13084 osoby.

Zmiany granic administracyjnych Miasta Ełku oraz Gminy Ełk nastąpi poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru Miasta Ełku części Gminy Ełk tj. następujących obrębów ewidencyjnych:
• POHZ Ełk - 22,4209 ha,
• Oracze - 552,9881 ha,
• Konieczki - 218,3424 ha,
• Siedliska - 55,8539 ha,
Łącznie: 849,6053 ha


Uzasadnienie poszerzenia granic Miasta Ełku:

Ełk ma ograniczone możliwości prawidłowego i planowego rozwoju. Miasto charakteryzuje się specyficznymi warunkami administracyjno - geograficznymi wynikającymi ze stosunkowo małej powierzchni miasta - 21,05 km2 do dużej liczby mieszkańców - 58 439 osób (dane z grudnia 2008 r.) oraz dużą powierzchnią zbiorników wodnych w granicach miasta. Daje to wysoką gęstość zaludnienia wynoszącą 2 776 osób/km2, wliczając w to powierzchnię jezior, rzeki i lasów. Wskutek systematycznego zagęszczania zabudowy Miasto Ełk osiągnęło realną gęstość zaludnienia w wysokości 3 325 os/km2 (powierzchnia Miasta bez obszaru jeziora wynosi 16,06 km2), co odpowiada zagęszczeniu wielkich miast (Warszawa 3 300 os/km2, Kraków 2 137 os/km2, Poznań 2 213 os/km2).

Powyższe warunki powodują, że powierzchnia Miasta Ełku pokryta jest stosunkowo zwartą zabudową i tym samym pozbawiona jest większych przestrzeni zbiorowisk roślinnych. Inny problem miasta stanowią bariery geograficzne, którymi są: Jezioro Ełckie zamykające Miasto Ełk od zachodu i lasy blokujące budownictwo od południa i wschodu. W rezultacie jako jedyny pozostaje północny kierunek rozwoju. Na północ od obecnych granic Miasta Ełku znajdują się tereny dawnego PGR Wityny, które należą do Skarbu Państwa (w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych). Ponadto, za tym kierunkiem rozwoju miasta przemawia kilka dodatkowych cech tych obszarów. Są one prawie niezamieszkałe (286 mieszkańców, co stanowi niespełna 3% ilości wszystkich mieszkańców Gminy Ełk), a grunty mają V i VI klasę bonitacyjną i w związku z tym są rolniczo nieprzydatne.

Poszerzenie granic Miasta Ełku i nabycie terenów Skarbu Państwa przez samorząd spowoduje powstanie unikalnych w skali kraju warunków do planowego, poprawnego z punktu widzenia urbanistyki, rozwoju miasta na przyległych niezagospodarowanych terenach o jednolitej strukturze własnościowej.

Wraz z realizacją pełnej infrastruktury technicznej pojawią się nowe inwestycje w sektorach: mieszkaniowym, przemysłowym, usługowym i turystyczno-rekreacyjnym. Pozyskane tereny wyznaczone pod inwestycje spowodują powstanie nowych osiedli, zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych i turystycznych.

Obszary Gminy Ełk, które w tej chwili są obszarami peryferyjnymi w stosunku do granic Miasta Ełku, staną się terenami bardzo wartościowymi dla rozwoju funkcji mieszkalnej. Uzyskają one bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej, komunikacji (także publicznej), społecznej (usługowej, kulturalnej).

Układ dróg i węzłów kolejowych oraz pozycja polityczna i gospodarcza Miasta Ełku na tle planu zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego, predysponuje Miasto Ełk do głównego ośrodka rozwojowego wschodniej części województwa. Taka pozycja Ełku wypracowana przez jego dotychczasowy dynamiczny rozwój w pełni zasługuje na docenienie i umożliwienie dalszej rozbudowy.

Samorząd Miasta Ełku stanie przed większą możliwością skorzystania z funduszy unijnych. Zwiększenie rangi i prestiżu Miasta Ełku umożliwi pozyskanie strategicznych inwestorów zewnętrznych. Zagospodarowanie nowych obszarów wiąże się także z rozwojem funkcji edukacyjnych, medycznych, kulturalnych. Wraz z powstawaniem nowych osiedli powstaną placówki edukacyjne, ośrodki medyczne (pierwszego kontaktu). Ludność zamieszkująca obszary, które staną się zapleczem powiększonego Miasta Ełku zwiększy swoją dostępność do podstawowych funkcji społecznych.

Poszerzenie granic Miasta Ełku wpłynie naturalnie na wzrost wartości nieruchomości położonych na terenie objętym wnioskiem, a także wzrost wartości nieruchomości, które staną się ościenne dla nowych granic administracyjnych Miasta Ełku.

UM Ełk
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego