Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 25 maja 2020 roku, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Olsztyn 27.04.2009r.
Redaktorzy Mediów
Regionalnych i Lokalnych

KOMUNIKAT PRASOWY

Wojewoda Warmińsko-Mazurski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Miejskiej w Ełku w sprawie rozszerzenia granic miasta.

Wnioskowana przez Radę Miejską w Ełku zmiana granic polegała na włączeniu w dotychczasowe granice Miasta Ełku (wynoszące 21, 05 km2) terenu o łącznej powierzchni 849,6053 ha (8,496 km2).

Stanowisko wojewody

1. Takie stanowisko /negatywne/ jest uzasadnione z punktu widzenia czysto społecznego. Wniosek ten, tak jak poprzedni wniosek zakładający korektę granic miasta kosztem ziem gminnych, nie znajduje uznania wśród ludności zamieszkującej objęte wnioskiem tereny, czego wyraz stanowią wyniki konsultacji społecznych oraz frekwencja podczas ich przeprowadzania. Znamiennym jest, iż kwestia zmiany granic nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz zaangażowania wśród mieszkańców Miasta Ełk skoro udział w konsultacjach wzięło tylko ok. 28% uprawnionych do głosowania, zaś w Gminie Ełk odsetek ten sięgnął 60%.

2. Zdecydowanie negatywnie również należy ocenić przebieg procesu wnioskowania o zmianę granic ze względu na brak wzajemnego porozumienia się przez oba samorządy i poszukiwania ewentualnego kompromisu. Podejmowane przeze mnie próby doprowadzenia do zbliżenia stanowisk obu samorządów nie dały pozytywnego rezultatu.

3. Nie przedstawiono potrzeb rozwojowych uzasadniających włączenie tak znacznego areału gruntów, odpowiadającego blisko 40 % obecnego terenu miasta.

4. Co więcej niektóre z terenów objętych wnioskiem zostaną objęte procesami urbanizacyjnymi dopiero w latach 2050-2070, zasadne zatem wydaje się, aby poddać rewizji propozycję Miasta i jednorazowo nie włączać w jego granice tak dużego areału /Nadmienić należy, iż w chwili obecnej Miasto Ełk dysponuje 265 ha niezagospodarowanych terenów położonych w jego granicach administracyjnych, z czego ok. 104, 4 ha nadających się do zabudowy/

5. Ponadto większość terenów objętych wnioskiem stanowią grunty rolne (orne klasy bonitacyjnej III - V), które nadal są wykorzystywane do produkcji rolnej.

6. Ponadto część z objętych wnioskiem terenów znajduje się w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 154 z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz Nr 198 poz. 3105). Jako, że obszary znajdujące się w tej strefie są cenne przyrodniczo, nie wszystkie z nich mogą zostać zurbanizowane. Należy przy tym zauważyć, iż włączenie w granice miasta obszarów chronionych zwiększa zasadniczo ryzyko ich degradacji.

Z wyżej wskazanych względów, w szczególności biorąc pod uwagę wyniki konsultacji oraz to, iż organy władzy obu samorządów nie doszły do porozumienia satysfakcjonującego obie strony zmuszony jestem wydać opinię negatywną.

Wojewoda przekazał wniosek Rady Miejskiej w Ełku w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Ełk i Gminy Wiejskiej Ełk do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które podejmie ostateczną decyzję do 31 lipca 2009 roku.

Rzecznik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Edyta Wrotek

Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego