Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 1 lipca 2022 roku, imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Szkoły Celne w Ełku
W związku z prowadzoną akcją na rzecz poparcia działań związanych z rozszerzeniem granic Miasta Ełku oraz głodówką Wójta i kilku mieszkańców gminy Urząd Miasta w Ełku przedstawia informacje o problemach przestrzennych Miasta Ełku oraz odpowiedź na zarzuty Wójta Gminy Ełk.


Miasto Ełk podjęło działania zmierzające do tego, by powiększyć granice administracyjne z uwagi na to, iż kończy się rezerwa gruntów komunalnych pod:
1. lokalizację nowych inwestycji i rozwój firm, które dadzą miejsca pracy ełczanom i mieszkańcom sąsiednich gmin (około 80 % mieszkańców gminy wiejskiej Ełk pracuje w Ełku);
2. rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego (w mieście Ełku od kilku lat intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i zwiększa się liczba mieszkańców);
3. rozwój terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych.

Miasto Ełk ma dzisiaj bardzo dużą gęstość zaludnienia w przeliczeniu na kilometr kwadratowy - 3472 osoby/km2 (nie wliczając Jeziora Ełckiego. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.

W chwili obecnej na 2100 ha (21 km2) powierzchni miasta około 100 ha gruntów miejskich (4 %) można przeznaczyć pod zabudowę, z tego około 33 % na zabudowę mieszkalno-usługową, 33 % budowę dróg i parkingów i ponad 33 % na tereny zielone. To bardzo niewiele. Rezerwa ta skończy się w ciągu najbliższych 2 lat. W związku z tym nie jest prawdą (zgodnie z głoszonymi przez Wójta Gminy informacjami, iż Ełk posiada 440 ha niezagospodarowanych gruntów).

Miasto Ełk ubiega się o 849 ha gruntów w większości należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, najniższej klasy rolnej V i VI (550 ha). Jest to również teren zamieszkały przez niewielką liczbę mieszkańców.

Poszerzenie granic miasta Ełku przyczyni się również do podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy wiejskiej Ełk.
1. zmniejszeniu ulegną koszty bieżące ponoszone przez mieszkanców Gminy np. ceny 1 m3 wody i ścieków na terenie miasta są zdecydowanie niższe niż na terenie gminy (ponad 1/3);
2. analogicznie jest ze stawkami podatków od nieruchomości i środków transportu.
3. zmiana granic nie spowoduje wprowadzenia zakazu prowadzenia gospodarstw rolnych na terenach włączanych w granice miasta. Mieszkańcy tych terenów będą mogli w dalszym ciągu korzystać z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych tj. Jednolitej Płatności Obszarowej oraz Uzupełniającej Płatności Obszarowej z Unii Europejskiej, w takich samych wysokościach zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich.

Wójt Gminy Ełk formalnie pismem z 24 listopada 2008 r. poinformował, że w obecnej kadencji samorządowej kończy rozmowy o procesie rozszerzenia granic. Pismo to podpisali również wszyscy radni Rady Gminy Ełk.

Miasto Ełk pomimo tej decyzji nieustannie podejmuje współpracę z Gminą wiejską Ełk, czego przykładem są:
1. Zawarte porozumienie w sprawie zaproszenia Gminy wiejskiej Ełk do udziału w spółce miasta - Miejskim Zakładzie Komunikacji, by mieszkańcy gminy wiejskiej mogli korzystać z dojazdu do pracy, szpitala, szkoły;
2. Miasto Ełk udostępniło na podstawie porozumienia z Gminą wiejską Ełk miejsca w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach - z uwagi na zainteresowanie mieszkańców Gminy wiejskiej kształcenia dzieci w szkołach miejskich
3. Miasto Ełk wyłoży prawie 500 tys. zł na budowę placu zabaw, plaży, centrum edukacji ekologicznej oraz chodników w Gminie wiejskiej w miejscowości Siedliska (jest to 70 % kosztów wszystkich inwestycji).

W swoich argumentach Gmina wiejska Ełk porusza kwestie zadłużenia miasta, któremu może grozić zarząd komisaryczny. Jest to nieprawdą. W roku 2007 miasto Ełk nie zaciągało kredytu w ogóle, w roku 2008 zaciągnęło kredyt inwestycyjny w wysokości 2 mln zł (choć planowano 9 mln zł). W roku 2009 nie zaplanowano zaciągania kredytu. Wyemitowano obligacje inwestycyjne na kwotę 5 mln zł. Miasto Ełk potrzebuje gruntów pod budowę mieszkań, tworzenie nowych firm, dających miejsca pracy oraz pod rozwój obszarów rekreacyjno sportowych.

Nie jest również prawdą, iż Rada Miasta w Ełku podjęła 23 marca 2009 r. uchwałę w sprawie skierowania wniosku o rozszerzenia granic niezgodnie z prawem. Uchwałę badał Wojewoda warmińsko-mazurski i nie dopatrzył się w niej nieprawidłowości.

Wójt powołuje się również na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, na mocy którego rozszerzenia granic miasta są niezgodne z prawem. Trybunał orzekł, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych są zgodne z prawem.

Rozwój miasta jest rzeczą nieuniknioną i niezbędną, aby młodzi i starsi ludzie stanowiący potencjał do wzmocnienia szans oraz rozwoju miasta, powiatu i regionu nie migrowali do innych części kraju lub za granicę lecz pozostawiali tutaj w Ełku.

UM Ełk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego