Ełk

Wiadomości Ełk

Sobota, 10 czerwca 2023 roku, imieniny: Bogumiła, Diany, Małgorzaty
Szkoły Celne w Ełku
We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. doszło do podpisania ostatniej już umowy w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku". Zawarta umowa, dotycząca opracowania i wdrożenia Programu edukacji ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna", będzie realizowana przez firmę Scott Wilson Sp. z o. o. Wartość kontraktu to 844 484,00 zł brutto.

Aby powstający w Siedliskach k/Ełku wielofunkcyjny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów mógł spełniać swoją funkcję, niezbędne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jak i wzrost zaangażowania po stronie mieszkańców w proces selektywnej zbiórki odpadów. Wzrost świadomości ekologicznej w perspektywie czasu przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, wyeliminowania "dzikich" składowisk oraz większej skuteczności w procesie selektywnej zbiórki odpadów poprzez ukształtowanie odpowiednich wzorców zachowań proekologicznych.

Poziom wiedzy ekologicznej będzie podnoszony poprzez organizację cyklicznych spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół prowadzących nauczanie przedmiotów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska oraz wychowawców grup przedszkolnych, wydawanie kwartalnika edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dystrybucję materiałów szkoleniowych i organizację warsztatów, seminariów i kursów wiedzy ekologicznej, produkcję filmu edukacyjnego. Wiedza ekologiczna będzie również przekazywana w formie zabawy na imprezach, turniejach i różnorakich konkursach.

Na potrzeby kampanii edukacyjnej zostanie opracowany specjalny program edukacyjny wraz ze scenariuszami zajęć i wzorami prac domowych, który zostanie wdrożony do realizacji w placówkach oświatowych wszystkich poziomów nauczania na obszarze objętym projektem. Podstawowym założeniem przy tworzeniu programu będzie unikanie encyklopedyzmu, a wykorzystanie jak najbardziej różnorodnego wachlarza aktywizujących metod pracy-gier, zabaw, doświadczeń, dyskusji. Podniesie to atrakcyjność zajęć realizowanych w szkołach i przedszkolach i zapewni wysoką efektywność jego realizacji - mówi Magdalena Kaczorowska-Dołowy, kierownik projektu edukacyjnego z firmy Scott Wilson Sp. z o. o.

iS (Andrzej Kielczyk ComPress Public Relations)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego