Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 9 czerwca 2023 roku, imieniny: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
Szkoły Celne w Ełku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji niespokrewnionych rodzin zastępczych.

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić małżonkowie lub osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim, jeżeli spełniają poniższe warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej;
 • nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osobie, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Starosta Ełcki udziela miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi ona w przypadku dziecka:
 • do 7 lat – 60% kwoty podstawy, tj. 988,20 zł,
 • do 7 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80% kwoty podstawy, tj. 1317,60 zł,
 • od 7 do 18 lat – 40% kwoty podstawy, tj. 658,80 zł,
 • od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 60% kwoty podstawy, tj. 988,20 zł.


Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i zakwalifikowani po rozmowie wstępnej zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem. Rodziny chętne do tworzenia rodzin zastępczych zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w celu uzyskania dokładnych informacji.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego