Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 26 lutego 2020 roku, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Do 10 września br. można składać wnioski na wyprawkę szkolną w ełckich szkołach.

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
- w klasach I-III szkoły podstawowej,
- w klasie II gimnazjum,
- w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

3. Wysokość dofinansowania wynosi:
do 170 zł - dla uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I - III szkół podstawowych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjów oraz dla uczniów klas I -III gimnazjum słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 200 zł - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 300 zł - dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do 370 zł - dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


4. Pomoc jest udzielana na wniosek:
- rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
- nauczyciela,
- pracownika socjalnego,
- innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest m.in. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 10 WRZEŚNIA 2010R.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego