Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 28 marca 2023 roku, imieniny: Anieli, Kastora, Soni
Szkoły Celne w Ełku
W dniu 17 czerwca 2011 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk, przy ulicy Armii Krajowej 3, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Ełk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Ełk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.,
b) sprawozdanie finansowe za 2010 r.,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r.,
d) informacja o stanie mienia gminy,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja.

5. Głosowanie nad uchwałą:
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
/-/ Dariusz Kordyś

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego