Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Wójt Gminy Ełk ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w malowniczym mazurskim krajobrazie nad Jeziorem Ełckim, blisko lasu w odległości około 2 km od miasta Ełk. Dojazd do działek jest bezpośredni z drogi powiatowej publicznej.

Nieruchomości zapisane w Księdze Wieczystej KW Nr OL1E /00015387/7 w Sądzie Rejonowym w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obręb CHRUŚCIELE - działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe:

- działka nr 410/13 o powierzchni 0,1135 ha cena wywoławcza 77 070,00 zł wadium 7 700 zł
- działka nr 410/14 o powierzchni 0,1135 ha cena wywoławcza 77 070,00 zł wadium 7 710 zł
- działka nr 410/15 o powierzchni 0,1135 ha cena wywoławcza 77 070,00 zł wadium 7 720 zł
- działka nr 410/25 o powierzchni 0,2780 ha cena wywoławcza 173 580,00 zł wadium 15 000 zł
- działka nr 410/26 o powierzchni 0,4181 ha cena wywoławcza 261 060,00 zł wadium 20 000 zł
- działka nr 410/27 o powierzchni 0,3474 ha cena wywoławcza 216 920,00 zł wadium 19 000 zł

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ełk przy ul. Armii Krajowej 3.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wymagane wadium na konkretną nieruchomość /z podaniem numeru działki/ najpóźniej do dnia 25 lipca 2011 roku włącznie na konto Urzędu Gminy Ełk w Banku Spółdzielczym w Ełku Nr 54 9331 0004 0000 0010 9080 0004.

U w a g a !
Wadium ulega przepadkowi jeżeli: uczestnik, który wygrał przetarg, nie zgłosi się w wyznaczonym dniu i godzinie do zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży bez usprawiedliwienia dostarczonego w terminie trzech dni. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza oraz koszty szacunku i wyrysu nieruchomości. Podane ceny wywoławcze są cenami netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Na działkach o nr 410/25, 410/26, 410/27 znajdują się stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, na terenie których obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z właściwym konserwatorem zabytków.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Ełk, telefon 87 610 4437 wew. 113 lub 87 610 4432.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego