Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 24 marca 2023 roku, imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Tomasz Andrukiewicz przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta projekt budżetu miasta na rok 2012. Teraz radni przez najbliższy miesiąc będą analizowali dokument i wyrażali opinię na jego temat.

O dokumencie przedłożonym Radzie można powiedzieć: rozwojowy, pro-inwestycyjny, zakładający jednak dużą dyscyplinę nad wydatkami bieżącymi.

W przyszłorocznym budżecie dochody wyniosą 175 133 000,00 zł, a wydatki - 172 163 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe - 37 337 000,00 zł. Z prostego rachunku wynika, że w przyszłorocznym budżecie dochody będą większe od wydatków o 3 mln zł. Wydatki niższe od dochodów to nadwyżka budżetowa. Wygenerowana kwota przeznaczona zostanie na spłatę kredytu z lat ubiegłych. Oznacza to, że miasto po raz pierwszy nie będzie miało deficytu.

Projekt budżetu zakłada również utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 1 mln zł, którą dysponuje Prezydent Miasta na nieprzewidziane wcześniej wydatki, np. na renowacje kamienic, nagłe remonty podwórek i chodników, a także na nowe przedsięwzięcia. Zaplanowana jest również rezerwa celowa w wysokości 370 tys. zł na zarządzanie kryzysowe (jej utworzenie jest obowiązkowe). Zaproponowano także utworzenie rezerwy celowej na przygotowanie oraz wkład własny do projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w kwocie 200 tys. zł.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz zaproponował radnym w projekcie budżetu, by poziom zadłużenia obniżyć aż o 6% - z poziomu 48,5% zaplanowanych na koniec 2011, do poziomu 42% - na koniec roku 2012. Taki wskaźnik długu publicznego daje stabilne podstawy dla rozwoju Miasta i jest niższy o około 7-10% w porównaniu z innymi miastami o podobnej liczbie mieszkańców w północno-wschodniej Polsce.

W projekcie budżetu na rok 2012 znalazło się wiele nowych inwestycji i przedsięwzięć. Będą one finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak również pieniędzy pozyskanych z zewnątrz (Unia Europejska, budżet państwa, samorządu województwa). Poziom finansowania zewnętrznego inwestycji będzie się znacząco obniżał, ponieważ środki Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 już się wyczerpały w około 80%.

Najważniejsze nowe inwestycje i działania w roku 2012:
 • Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) w Szpitalu Miejskim.
 • Zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Budowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k. Ełku.
 • Modernizacja i przebudowa ulicy Piwnika "Ponurego" na os. Konieczki (cykl 2-letni).
 • Budowa ul. Rumiankowej na os. Pod Lasem.
 • Budowa ul. Robotniczej na os. Jeziorna (cykl 2-letni).
 • Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. Jeziorna (cykl 2-letni).
 • Przebudowa ul. Armii Krajowej w centrum miasta.
 • Przebudowa skrzyżowania wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej ulic: Kajki - Tuwima - Grodzieńskiej.
 • Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego (zwrot środków z Unii Europejskiej za modernizację Placu Jana Pawła II w roku 2009 i 2010 oraz nowe środki na poszerzenie mostu na rzece Ełk w celu wykonania dwóch pasów ruchu w obie strony, remont parkingów oraz modernizacja fontanny).
 • Zagospodarowanie i modernizacja podwórek przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 oraz ul. Świackiego "Sępa" 4, 6, 8.
 • Budowa I etapu Nowego Cmentarza Komunalnego w Bartoszach (cykl 3-letni).
 • Budowa zespołu boisk sportowych do piłki nożnej ze sztucznej trawy i boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz budynkiem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 4.
 • Budowa Skate-Parku (cykl 1-2-letni).
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku (cykl 2-letni).
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku - system monitoringu wizyjnego wyposażonego w wysokiej jakości 20 kamer (obrotowych i statycznych) oraz centrum obsługi monitoringu.
 • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół Samorządowych.


Projekt budżetu miasta przewiduje również kontynuację oraz realizację kolejnych etapów wielu inwestycji.

Kontynuowane inwestycje i działania:
 • Budowa III i IV etapu obwodnicy Miasta Ełku.
 • Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k. Ełku.
 • Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Miasta.
 • Budowa ulicy Wileńskiej na os. Północ II.
 • Modernizacja ulic Nadrzecznej i Brzozowej na os. Zatorze.
 • Modernizacja ul. Bema i ul. Kraszewskiego (na odcinku od ulicy Bema do ulicy Augustowskiej) na os. Zatorze.
 • Budowa sieci szerokopasmowej Miasta Ełku.
 • Adaptacja budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ulicy Kościuszki.
 • Realizacja projektu e-usługi i aplikacje dla przedsiębiorców.
 • Rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z wyposażeniem.
 • Zmiana systemu ogrzewania Zespołu Szkół Samorządowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na os. Zatorze.
 • Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej na os. Jeziorna.
 • Rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci w Siedliskach k. Ełku.
 • Budowa amfiteatru za Ełckim Centrum Kultury.


W przyszłym roku znajdą się środki na dotacje na dofinansowanie modernizacji i remontów obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 300 tys. zł (wzrost o 120 tys. zł). Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele obiektów zabytkowych będą mogły już po raz drugi ubiegać się w drodze konkursu o dofinansowanie takich prac.

Stowarzyszenia i fundacje będą mogły starać się o dofinansowanie zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, oświaty, pomocy społecznej, profilaktyki, ochrony zdrowia, turystyki kwotą 1 200 000,00 zł. W tym roku konkursy będą ogłaszane odrębnie dla każdego zadania i to na generalnie określone typy projektów w poszczególnych dziedzinach.

Dla codziennego funkcjonowania miasta niezbędne jest ponoszenie wydatków, które noszą nazwę bieżących. Są to zadania z zakresu oświaty (wynagrodzenia nauczycieli, utrzymanie szkół i przedszkoli), pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, gospodarki komunalnej, administracji oraz utrzymania miasta. I tak np. w roku 2012 przeznaczymy na:
• szkoły (podstawowe, gimnazja i liceum w Zespole Szkół Samorządowych, Centrum Edukacji Ekologicznej), przedszkola - 52 000 000,00 zł!!!
• utrzymanie żłobka - 1 mln zł,
• pomoc społeczną - 26 134 000,00 zł (np. na dodatki mieszkaniowe 1,7 mln),
• komunikację miejską - 3 800 000,00 zł
• oświetlenie ulic - 2 582 000,00 zł,
• oczyszczanie miasta - 2 500 000,00 zł,
• świetlice szkolne - 1 mln zł,
• remonty ulic (w tym między innymi na nową nawierzchnię ul. Gdańskiej od wysokości ul. Gizewiusza do skrzyżowania z ul. Sikorskiego) - 900 000,00 zł
• utrzymanie zieleni - 736 000,00 zł.

Co ciekawe - spadną wydatki na administrację o około 6%, a na promocję o 25%.

Wydatki bieżące rządzą się specyficzną zależnością. Im więcej samorząd inwestuje, np. w budowę dróg, chodników, skwerów, boisk, placów zabaw, promenad, tym bardziej wzrastają wydatki bieżące - tzn. na utrzymanie we właściwym stanie tych obiektów: oczyszczanie, odśnieżanie, sprzątanie, konserwacje, naprawy czy wynagrodzenia.

Od przyszłego roku pojawią się też nowe jednostki, których funkcjonowanie przewidują zapisy w projekcie budżetu Miasta - Muzeum Historyczne w organizacji oraz Park Naukowo-Technologiczny.

W czasie prac nad projektem budżetu radni Rady Miasta w komisjach będą dokładnie analizowali zapisy dotyczące zaplanowanych przedsięwzięć. Sesja budżetowa odbędzie się 20 grudnia.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego