Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 4 czerwca 2023 roku, imieniny: Christy, Helgi, Karola
Szkoły Celne w Ełku
Powiat Ełcki podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w sprawie realizacji projektu "Start w Przedsiębiorczość", który przewiduje przyznanie 31 dotacji inwestycyjnych w kwocie około czterdziestu tysięcy zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). Pomoc kierowana będzie wyłącznie do osób, które bez wsparcia ze środków EFS nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej.

W procesie rekrutacji zostanie zebranych 90 kwestionariuszy rekrutacyjnych. Z tej grupy do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 46 osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości" (3 grupy 15-16 osób, każda grupa odbędzie 50 godzin szkolenia). Oprócz tego każdej osobie zapewnione będzie 6 godzin indywidualnego doradztwa, podczas którego m.in. specjaliści pomogą w wypełnianiu biznes planów.

Osoby, które ukończą szkolenie i odbędą 6 godzin indywidualnego doradztwa będą mogły ubiegać się o środki na rozwój przedsiębiorczości. Założono, że dotacje do kwoty 36 900,30 zł otrzyma 31 uczestników projektu. Oprócz tego przedsiębiorcy, którzy otrzymają dotację, będą mogli ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w kwocie 1 250,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z ZUS-em, najmem lokalu, koszty eksploatacji i reklamy. W ramach wsparcia pomostowego zakłada się również pomoc szkoleniowo-doradczą w liczbie 10 godzin dla każdego przedsiębiorcy, który uzyskał środki na rozwój przedsiębiorczości.

Nabór kwestionariuszy kwalifikacyjnych odbędzie się w dniach od 25.04.2012r. do 10.05.2012r.

Kontakt w sprawie: Biuro Projektu "Start w Przedsiębiorczość"
tel. 87 621 83 42 w godzinach od 7:30 do 15:30.


Budżet projektu to ponad jeden milion sześćset tysięcy złotych. Jego realizacja projektu potrwa do końca września 2013 roku.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego