Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 26 maja 2020 roku, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta Ełku projekt budżetu na rok 2013. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedstawiają radom projekty budżetów.

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta zakłada dochody w wysokości 162,7 mln zł, wydatki - 160,8 mln zł. Projekt jest zrównoważony, nie zakłada deficytu. Pojawi się za to nadwyżka budżetowa w wysokości prawie 2 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane zadłużenie miasta na koniec 2013 r. wyniesie 76 mln zł.

Rok 2013 będzie pierwszym rokiem z mniejszym udziałem wydatków na inwestycje i pozyskanych funduszy Unii Europejskiej. Sytuacja taka związana jest z tym, że w naszym województwie wykorzystane zostały już praktycznie wszystkie dostępne dla miast i gmin fundusze z UE. Miasto będzie starało się pozyskać jeszcze środki z rezerw unijnych. Mimo tych ograniczeń, zaplanowano kontynuację i realizację nowych inwestycji miejskich na kwotę 22,5 mln zł. Oto najważniejsze z nich:
1. Przebudowa ul. Piwnika "Ponurego" na os. Konieczki,
2. Budowa ul. Robotniczej na os. Jeziorna,
3. Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. Jeziorna,
4. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej,
5. Budowa oświetlenia ul. Grodzieńskiej,
6. Budowa oświetlenia ul. Wawelskiej (od strony Telekomunikacji),
7. Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku,
8. e-Ełk - usługi i aplikacje dla mieszkańców,
9. Modernizacja i rozbudowa informacji turystycznej,
10. Budowa parku linowego dla dzieci i dorosłych w ramach projektu "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną współpracy polsko-rosyjskiej",
11. Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych - budowa parku rekreacyjnego i parku edukacyjnego u ujścia rzeki Ełk (od mostu na ul. Kilińskiego do ujścia rzeki),
12. Modernizacja podwórka wraz z budową parkingu przy ul. Żeromskiego, etap I,
13. Modernizacja podwórka wraz z budową parkingu przy ul. Świackiego "Sępa" i Toruńskiej wraz z budową placu zabaw, etap I,
14. Budowa cmentarza komunalnego w Ełku, etap I,
15. Stworzenie biura wspierania przedsiębiorczości - szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych,
16. Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w laboratoria koloru i spożywczo-chemiczne,
17. Opracowanie projektu Szkoły Młodego Einsteina,
18. Budowa bieżni tartanowej oraz toru rolkowego na os. Zatorze,
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego tartanowego oraz budynku szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 9 na os. Konieczki,
20. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych na os. Zatorze,
21. Budowa skałki ze ścianką wspinaczkową przy ul. Parkowej,
22. Budowa miejskiego placu zabaw w centrum Ełku,
23. Budowa małego placu zabaw przy ul. Toruńskiej w pobliżu Przedszkola "Światełko",
24. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku,
25. Rozbudowa monitoringu miejskiego.


Rządowe niekorzystne zmiany w finansowaniu zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej czy zadań zleconych są największym zagrożeniem dla równowagi budżetów wszystkich samorządów, w tym również miasta Ełku. Na skutek zmian ustawodawczych w ciągu ostatnich 5 lat do budżetu miasta nie wpływa każdego roku 6 mln zł. Są to bardzo duże kwoty.

Dochody miasta (główne pozycje)
162,7 mln zł, w tym:
• subwencje 46,8 mln zł (w tym 33,8 mln zł subwencja oświatowa)
• udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych czyli firm) 28,6 mln zł
• wpływy z podatków i opłat lokalnych (m. in. od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa) 28 mln zł
• sprzedaż mienia 9,8 mln zł

Wydatki miasta
160,8 mln zł, w tym:
• wydatki bieżące (edukacja, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, oświetlenie, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikacja miejska, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, zieleni i inne) - 138,4 mln zł
• wydatki inwestycyjne - 22,5 mln zł, w tym 15,8 mln zł na programy i projekty współfinansowane z UE i innych źródeł zagranicznych.

W projekcie znalazły się również rezerwy na nieprzewidziane wydatki, tzw. rezerwa ogólna w wysokości 665 tys. zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 356 tys. zł oraz rezerwa na projekty nieinwestycyjne.

Szacowane zadłużenie na koniec 2013 r. wynosi 76 mln zł i jest mniejsze o 2 mln zł od tegorocznego.

Teraz pracą nad projektem zajmą się radni w poszczególnych komisjach Rady Miasta, po czym ostateczną rekomendację przedstawi Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego. Można spodziewać się, że budżet zostanie uchwalony przed Świętami Bożego Narodzenia.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego