Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 27 maja 2020 roku, imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Szkoły Celne w Ełku
Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2013/2014.

Rekrutacja rozpocznie się 15 marca, a zakończy 15 kwietnia 2013 roku i dotyczy dzieci zamieszkałych w Ełku.

Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 składają do wybranego przez siebie przedszkola wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia. Druki kart można otrzymać w danym przedszkolu. Listy dzieci przyjętych wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeń w przedszkolach w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli:
W pierwszej kolejności przyjmowane są:
  • dzieci w wieku 6 lat,
  • dzieci w wieku 5 lat.

W następnej kolejności przyjmowane są:
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

W dalszej kolejności przyjmowane są:
  • dzieci uczęszczające do tego przedszkola,
  • dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tego przedszkola,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie).


Kryteria odnoszące się do dzieci w wieku 6 i 5 lat wynikają wprost z przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej - które to przepisy dają pierwszeństwo w przyjęciu 6 i 5-latków do przedszkoli z uwagi na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także w kontekście obniżenia wieku szkolnego. Kolejne trzy kryteria wynikają również z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dalsze kryteria przedstawione jako trzecia grupa, zostały przyjęte przez Dyrektorów przedszkoli i organ prowadzący.

W przypadku, gdy liczba KART zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w danym przedszkolu - Dyrektor powołuje Komisję kwalifikacyjną w celu rozpatrzenia złożonych KART. W pracach Komisji kwalifikacyjnych uczestniczą m.in. przedstawiciele Rodziców. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor.

Listy dzieci przyjętych do przedszkoli zostaną umieszczone w poszczególnych przedszkolach na tablicach ogłoszeń w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Na tablicach zostaną także podane informacje - czy na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji, przedszkola dysponują wolnymi miejscami.

W sprawie miejsc w przedszkolach publicznych należy zgłaszać się bezpośrednio w poszczególnych placówkach (osobiście lub telefonicznie). Zdarzają się sytuacje, iż rodzice z ważnych dla siebie powodów, np. w okresie przed rozpoczęciem roku szkolnego rezygnują z miejsca w przedszkolu - wówczas Dyrektor przedszkola dysponuje wolnym miejscem.


Wykaz przedszkoli publicznych funkcjonujących w Ełku:

1. Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku,
ul. Armii Krajowej 4, tel. 87 610 25 95

2. Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku,
ul. Juliusza Słowackiego 18, tel. 87 610 21 85

3. Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku,
ul. Jana Kilińskiego 48, tel. 87 610 49 70

4. Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, tel. 87 610 38 57

5. Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku,
ul. Toruńska 8a, tel. 87 610 23 12

6. Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku,
ul. Michała Kajki 8a, tel. 87 610 72 21

7. Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku,
ul. Mjr Henryka Dobrzańskiego 3, tel. 87 610 33 96


Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku
tel. (87) 73 26 268.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego