Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 27 maja 2020 roku, imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację (w formie powierzenia lub wsparcia), zadań samorządu miasta Ełku w roku 2013 z zakresu kultury fizycznej i sportu pt. "Sportowa Marka Miasta Ełku". Termin składania ofert: 13 marca - 12 kwietnia 2013r.

Oferta powinna zawierać informacje o celach sportowych do osiągnięcia w ramach realizacji zadania. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 zł. Jeden oferent może otrzymać jeden grant. Konsultacji szczegółowych w sprawie konkursu udziela Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku.

Preferowane będą następujące typy projektów:
a) projekty zawierające plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładającego osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji Miasta poprzez sport,
b) projekty zapewniające wysoką wartość i poziom oraz inne walory uznawane za cenne z punktu widzenia kultury fizycznej,
c) projekty uwzględniające zaangażowanie we współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Ełku w zakresie popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia,
d) projekty zawierające koncepcję promocji wizerunku miasta Ełku w ramach działań na cały okres realizacji.

O grant na "Sportową Markę Miasta Ełku" mogą ubiegać się również oferenci, którzy składali oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu (sport - współzawodnictwo oraz sport masowy) na tzw. "duży grant".

Realizacja zadania powinna:
  • zakładać wykorzystanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej i przestrzeni publicznych na terenie Ełku.
  • zakładać współpracę z innymi instytucjami, podmiotami, jednostkami i organizacjami z Ełku o podobnym zakresie działania.
  • uwzględniać działania samorządu miasta Ełku w zakresie rozwoju społeczno- gospodarczego określone w dokumentach strategicznych i operacyjnych.


Warunki składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania:
  • termin składania ofert w trybie ciągłym w okresie 13 marca - 12 kwietnia 2013 r.
  • oferowane zadania mogą być realizowane wyłącznie przez okres roku 2013.
  • ofertę należy złożyć w wersji drukowanej na druku, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w jednym egzemplarzu.
  • ofertę na realizację zadania samorządu miasta Ełku w ramach otwartego konkursu ofert można złożyć osobiście w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10.1, w przewidzianych terminach lub przesyłając ofertę pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,
    19-300 Ełk, w przewidzianych terminach (w obu przypadkach liczy się data wpłynięcia oferty do urzędu).
  • oferent ma prawo uzyskać, w przypadku osobistego składania oferty, potwierdzenie daty wpływu (datownik urzędu) na dostarczonej przez siebie kopii oferty.


Złożona oferta oceniania jest pod względem formalnym przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są na posiedzenie Komisji Grantowej opiniującej złożone oferty. Prezydent Miasta Ełku po zapoznaniu się z opinią Komisji Grantowej, ostatecznie wybiera i zatwierdza oferty do dofinansowania.

Przy ocenie złożonych wniosków pod uwagę będzie brane:
a) znaczenie projektu dla Miasta Ełku,
b) ocena wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia na ten cel środków,
c) udokumentowanie dotychczas osiągnięte sukcesy sportowe o zasięgu ponadlokalnym, krajowym i międzynarodowym,
d) informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) informacja o wysokości środków finansowych własnych oraz uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
f) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wsparcia zadania przez inne podmioty,
g) realność planu finansowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zakładanych celów.

Przekazanie środków następuje po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Ełku umowy z wybranym realizatorem zadania. Za proces negocjacji i podpisywania umów, monitoringu, kontroli oraz sprawozdawczości realizowanego zadania odpowiedzialny jest Wydział Promocji, Sportu Urzędu Miasta Ełku. Umowa określa warunki merytoryczno-finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu i terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

Informacje i dokumenty otwartego konkursu dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, w Biuletynie Informacji Publicznej.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego