Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 26 lutego 2021 roku, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Szkoły Celne w Ełku
Od 2 września w Urzędzie Miasta Ełku prowadzony jest nabór wniosków na stypendia szkolne (socjalne).

Stypendium szkolne jest formą wsparcia uczniów/słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

WYMAGANE KRYTERIA (konieczne jest spełnienie wszystkich trzech):
Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:

1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej - od kl. I do VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),

2. uczeń/słuchacz, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 456 zł,

3. uczeń/słuchacz, który zamieszkuje na terenie miasta Ełku.

Wnioski na stypendium szkolne przyjmowane są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku - w następujących terminach:
• od 2 września do 15 września 2013 - w przypadku uczniów;
• od 2 września do 15 października 2013 - w przypadku słuchaczy.

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 369 - II piętro; tel. 87 73 26 268.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego