Ełk
Niedziela, 1 października 2023 roku, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Szkoły Celne w Ełku

Dotacje na remonty ełckich zabytków w roku 2014

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-01-24
Prezydent Ełku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać od 27 stycznia do 20 marca 2014 r. w sekretariacie Urzędu Miasta.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
1. wpisanym do rejestru zabytków;
2. będącym w złym stanie technicznym;
3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne;

Konkurs ma formę zamkniętą. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 200 000 zł (zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe).

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
4. odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
5. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
6. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, o których mowa w pkt. 1) – 5),
7. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, wnioski dotyczące zakupu tych instalacji powinny zawierać pisemną opinię Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Dotacja może obejmować również refundację nakładów poniesionych na:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich ustalonych na podstawie programu prac zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioski można składać od 27 stycznia do 20 marca 2014 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 114).

Wnioski należy złożyć w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie z dopiskiem: "Konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku".

Uwaga! Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, pok. 103, ul. Piłsudskiego 6 (budynek po starym przedszkolu), tel. (87) 732 61 16
iS (UM Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego