Ełk
Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Szkoły Celne w Ełku

Wyprawka szkolna - dofinansowanie

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-08-19
Do 5 września 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w formie "Wyprawki szkolnej" na zakup podręczników.

O wsparcie mogą starać się rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 539 zł netto lub znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej - w rodzinie występuje np.: bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania.

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015:
• w klasach 2, 3 i 6 w szkołach podstawowych,
• w klasach 3 w szkołach ponadgimnazjalnych,
• uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy 1), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

Pomoc udzielana jest na wniosek:
» rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),
» pełnoletniego ucznia,
» nauczyciela,
» pracownika socjalnego,
» innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2014 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodu, a tam gdzie dochód przekracza 539 zł dołączyć należy uzasadnienie.

Wysokość dofinansowania do zakupu podręczników wynosi od 175 zł do 770 zł, w zależności od tego do której klasy uczeń będzie uczęszczał oraz od tego czy będzie korzystał z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2013/2014 dofinansowanie w formie "Wyprawki szkolnej" otrzymało 515 uczniów, w tym 143 spoza kryterium dochodowego. Kwota jaką uczniowie otrzymali wyniosła 165.055 zł, w całości sfinansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.


iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego