infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 16 lipca 2024 roku, imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Dotacje na remonty ełckich zabytków w 2019 roku

2019-02-06
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku.

Fot. UM Ełk
Wnioski można składać do 1 marca 2019 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
  • wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
  • będącym w złym stanie technicznym,
  • posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może obejmować m.in.:
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku,
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie,
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac,
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 150 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe). Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju,
Dariusz Gienieczko, tel. 87 732-61-16.
ie (UM Ełk)

Reklama


do góry