infoSerwis Ełk

infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 28 maja 2024 roku, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Prezydent Ełku przedstawił projekt budżetu miasta na 2022 rok

2021-11-17
W przyszłorocznym budżecie Ełku wydatki planowane są na poziomie 318,8 mln zł, w tym ok. 33 mln zł stanowią inwestycje. Dochody budżetowe szacuje się w wysokości 288,7 mln zł. Planowana jest realizacja szeregu inwestycji.

Fot. UM Ełk
Prezydent Ełku przedłożył już projekt budżetu Radzie Miasta Ełku. Dwie główne kwoty w budżecie to dochody (288,7 mln zł) i wydatki (318,8 mln zł). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w projekcie budżetu miasta Ełku na 2022 rok wynika m.in. ze zmniejszenia planowanych wpływów do budżetu miasta z podatki PIT o ok. 18%, co w skali roku wynosi ok. 8-9 mln zł. Wpływ na powstałą różnicę mają również inflacja oraz wzrost poziomu płacy minimalnej na pokrycie, którego samorządy nie otrzymują rekompensat z budżetu państwa. Na oświatę i wychowanie samorząd planuje wydatki na poziomie 36% całego budżetu, natomiast oświatowa subwencja ogólna nie pokrywa ich w całości. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych (25 mln zł) oraz z emisji obligacji (ok. 5 mln zł).

Jest to projekt budżetu, który powstaje w warunkach niepewności i bardzo trudnych zmian, jakie zachodzą w Polsce, trudnych zmian w szczególności dla samorządów i społeczności lokalnych. Planujemy wydatki na poziomie prawie 320 mln zł, czyli znacznie mniejsze niż w bieżącym roku – z tego ponad 33 mln zł są to inwestycje. Natomiast dochody budżetowe szacujemy na poziomie prawie 290 mln zł. W związku za założeniami Nowego Ładu otrzymamy mniej pieniędzy do naszego samorządu z podatku PIT. Łącznie ze wszystkimi pochodnymi będzie to ok. 9 mln zł mniej niż w latach ubiegłych. To oznacza, że będziemy mieli mniej pieniędzy na wydatki. Dodatkową trudnością jest bardzo duża inflacja, lawinowo rosnące ceny energii, paliw i wielu usług – powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

I. Dochody ogółem: 288,7 mln zł
• dochody bieżące: 256,5 mln zł
• dochody majątkowe (w tym z UE): 23,2 mln zł

II. Wydatki ogółem: 318,8 mln zł
• wydatki bieżące: 285,4 mln zł
• wydatki majątkowo-inwestycyjne: 33,4 mln zł

Bieżące wydatki to te, które dokonywane są codziennie, np. na oświetlenie miasta, sprzątanie, oświatę, pomoc społeczną, remonty ulic, zieleń. O ile łatwo jest pozyskać pieniądze na inwestycje, o tyle dochody bieżące przeznaczone na wydatki bieżące są trudnością w związku z obniżonymi wpływami. Uważam, że mamy do czynienia z pewnym wypaczeniem idei samorządności, ponieważ skoro jako samorząd mamy tak dużo zadań, to powinniśmy otrzymywać na ich realizację też określone środki. Wierzę, że postulaty samorządów z Polski dotyczące zwiększenia dochodów w końcu zostaną wysłuchane. Pozwoliłoby to nam na komfortowe planowanie dochodów i wydatków oraz realizację zadań samorządowych – dodał włodarz Ełku.

Wśród wydatków zaplanowano m.in.:
 • oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola, żłobki, inwestycje oświatowe) – 116 mln zł;
 • rodzina (m.in.: świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze) – 55,6 mln zł;
 • gospodarka komunalna (gospodarka ściekowa, ochrona wód, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie miasta) – 31,3 mln zł;
 • transport publiczny (m.in. transport zbiorowy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, inwestycje) – 24,5 mln zł;
 • pomoc społeczna (m.in. domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy, usługi opiekuńcze, dożywianie) – 20,5 mln zł;
 • kultura i sport (instytucje kultury, stypendia artystyczne, MOSiR, nagrody i stypendia sportowe) – 24,5 mln zł;
 • gospodarka mieszkaniowa (zasoby mieszkaniowe miasta)– 13,4 mln zł.

Główną pozycją w wydatkach budżetowych jest utrzymanie oświaty i wychowania, na które wydatkujemy ok. 116 ml zł, ale niestety subwencji oświatowej otrzymamy tylko 50 mln zł. To oznacza, że dużo pieniędzy dokładamy na cen cel z własnego budżetu. Przeznaczamy też sporo środków na rodziny, gospodarkę komunalną czy na transport publiczny. Przewidziano także pieniądze na sport, kulturę, pomoc społeczną i gospodarkę komunalną – podsumowuje prezydent Ełku.

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2022 rok są m.in.:
 • termomodernizacja SP 4, SP 7, przedszkola „Ekoludki”;
 • budowa parku montessoriańskiego przy Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” (przy SP 9);
 • budowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej;
 • przebudowa zabytkowego budynku hali sportowej przy ul. Armii Krajowej;
 • budowa ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej (II etap);
 • budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (IV etap);
 • przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego;
 • przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP;
 • budowa oraz przebudowa dróg: Pileckiego, Fieldorfa Nila, Grunwaldzkiej, Jagiełły;
 • budowa placów zabaw przy ul. Gdańskiej oraz na os. Północ;
 • zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego na os. Konieczki;
 • zielona rewitalizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 35-39;
 • rewitalizacja ełckich podwórek (etap II);

W budżecie zaplanowano także środki finansowe na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej dotyczące m.in.
 • budowy „zielonego parkingu” przy ul. 11 Listopada;
 • uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
 • przebudowy ulic: 3 Maja, Małeckich i Słowackiego z przebudową kanalizacji deszczowej;
 • przebudowy obiektu mostowego przy ul. Zamkowej;
 • budowy zaplecza szkolno-sportowego (plac zabaw i siłownia) przy Szkole Podstawowej nr 1;
 • remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 2.

Pomimo trudnego roku przeznaczamy na inwestycje pewne środki (łącznie 33,4 mln zł). Część z tych środków mamy już pozyskane z Unii Europejskiej i z innych funduszy, w tym rządowych. Tak jest m.in. w odniesieniu do budowy parku montessoriańskiego przy przedszkolu „Słoneczna Ósemka” na os. Konieczki, przebudowy zabytkowej hali sportowej przy ul. Armii Krajowej, realizacji kolejnych etapów budowy ul. Norwida, nowego budynku komunalnego przy ul. Kolejowej czy zagospodarowania parku na os. Konieczki. Składamy także wnioski o pozyskanie środków na przebudowę ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego, Pileckiego i Fieldorfa Nila, które również chcielibyśmy zrealizować – dodał Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.
UM Ełk

Reklama