infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Środa, 24 lipca 2024 roku, imieniny: Kingi, Krystyny, Michaliny

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2017 roku

2017-01-19
INFORMACJA O USUWANIU AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy: Miasta Ełk, Gminy Ełk, Gminy Kalinowo, Gminy Prostki, Gminy Stare Juchy, Miasta/Gminy Olecko, Gminy Dubeninki, Miasta/Gminy Gołdap, Miasta/Gminy Biała Piska, mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzięciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi znajdującymi się na terenie ww. Miast/Gmin oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Przedsięwzięcie finansowane będzie w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Uwaga: Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:
• zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
• demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany,
• demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji),
• wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu,
• kosztorysem przedsięwzięcia,
• pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.

Wnioski przyjmowane są w Urzędach Miast/Gmin:
1. Urząd Miasta Ełk,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
2. Urząd Gminy Ełk,
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
3. Urząd Gminy Kalinowo,
ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo
4. Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki
5. Urząd Gminy Stare Juchy,
Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy
6. Urząd Miejski w Olecku,
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
7. Urząd Gminy Dubeninki,
ul. H. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki
8. Urząd Miejski w Gołdapi,
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
9. Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Plac Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie:
1. Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2. Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest.

3. W przypadku:
• nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
• budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania;
• posiadania innego tytułu prawnego niż własność – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

4. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie).

5. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.

6. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

7. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia:
a) działalności gospodarczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem,
b) działalności rolniczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie,
Wnioskodawca załącza również kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

8. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej nieruchomości.

Termin składania wniosków - do 15 lutego 2017 roku.

Reklama


do góry