infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Niedziela, 3 marca 2024 roku, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2018 r.

2018-01-02
Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku.

Fot. UM Ełk
Wnioski można składać od 8 stycznia do 16 lutego 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, pok. 114.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
1. wpisanym do rejestru zabytków,
2. będącym w złym stanie technicznym,
3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może obejmować m.in.:
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku,
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie,
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac,
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może obejmować również refundację nakładów poniesionych na:
  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi: 150 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe). Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju
Dariusz Gienieczko, tel. 87 732-61-16.
ie (UM Ełk)

Reklama