infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Niedziela, 3 marca 2024 roku, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Zgłoszenia do nagrody „Ełcki Bocian” 2018

2018-01-11
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody „Ełcki Bocian” 2018.

Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  • imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody,
  • zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
  • opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,
  • dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych informacji i danych,
  • zdjęcie w formie elektronicznej,
  • inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, pok. 127 (parter), w terminie do 30 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (II piętro, pok. 393, tel. 87 621 83 36).
ie (Powiat Ełk)

Reklama